Skip to main content

Behandel­overeenkomst

Specialist(en)

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) worden bepaalde aspecten van de zorg binnen de individuele relatie tussen de cliënt en de zorgverlener geregeld. De wet gaat uit van een vertrouwensrelatie waarin cliënt en logopedist op basis van gelijkwaardigheid zoveel mogelijk samen overleggen en beslissen. Zo worden er eisen gesteld ten aanzien van informatie, toestemming en inzage. Om aan deze eisen te voldoen is deze behandelovereenkomst opgesteld. Hierin staan de afspraken die gemaakt zijn omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Ook uw zorgverzekeraar kan eisen stellen bij het afsluiten van een behandelovereenkomst.

Behandel- en oefenafspraken

 • De duur van 1 behandeling bedraagt tussen de  45-60 minuten. Het aantal zittingen dat nodig is om de behandeling met goed resultaat af te ronden is van veel factoren afhankelijk en zal per doel in overleg met u worden ingeschat. Mocht er een aanpassing nodig zijn van het voorgestelde behandelschema, dan zal dat met u worden besproken.
 • Afzeggen afspraken/Kosten voor afzeggen
  De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd. Afspraken die niet op tijd  afgezegd worden of afspraken die niet worden nagekomen, worden niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd, maar dienen door u zelf betaald te worden. Er wordt dan 75% van het op dat moment geldende maximum  of laatst vastgestelde NZA tarief in rekening gebracht. Per 01 januari 2022 bedraagt dit minimaal 
  € 60,75
 • Bereikbaarheid/openingstijden
  Voor het maken en afzeggen van afspraken is de praktijk telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 06 1088 3465  op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur.
  U kunt ook (tijdig) een bericht achterlaten op de voicemail of WhatsApp.
 • Vergoeding
  Voor cliënten tot 18 jaar dekt de basisverzekering in bijna alle situaties de logopedische behandeling. Kijk hiervoor echter altijd in de polisvoorwaarden voor de dekking van uw zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar dient u rekening te houden met uw eigen risico en met het feit dat niet alle zorgverzekeraars vergoeden bij Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) voor volwassenen.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor de behandeling te staken als niet kan worden voldaan aan de betalingsvoorwaarden. Tevens kan de logopedist besluiten de behandeling te staken indien u meer dan twee keer, zonder bericht, niet bent verschenen op de afspraak.
 • De declaraties van de behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Raadpleeg onze website voor de actuele tarieven.
 • Aanwezigheid
  Wij doen ons best om op tijd te beginnen met de behandeling en op tijd te stoppen.
  Voor aanvang van behandelingen dient u plaats te nemen in de wachtruimte van de behandellocatie. Behandelingen vinden uitsluitend plaats op afspraak, in overleg met de behandelend logopedist. Voor behandelingen bij kinderen onder 18 jaar verwachten wij dat (een van de) ouders aanwezig (is) zijn.
 • Verslaggeving
  Indien u verwezen bent door een arts mag contact met deze verwijzer als een gegeven worden beschouwd en is expliciete toestemming van u voor het versturen van een verslag aan de verwijzer niet vereist. Als de verwijzer niet de huisarts is, kan aan de huisarts desgewenst een kopie worden gestuurd.. Mocht het gewenst zijn om contact te hebben met andere deskundigen of direct betrokkenen dan vragen wij hiervoor eerst toestemming aan u. Verslaggeving vindt doorgaans aan het eind van de behandeling plaats. U krijgt te allen tijde een kopie van het verslag per mail toegestuurd.

Privacy en wettelijke bepalingen

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) geeft regels ter bescherming van de privacy van de inwoners van Nederland. Patiëntengegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de patiëntengegevens zorgvuldig vernietigd door de praktijkhouder. Heeft u hierover vragen, stel deze dan gerust aan de logopedist. U vindt de volledige privacyverklaring op deze site.

Geschillen, klachten en cliëntveiligheid

Het kan zijn dat u niet tevreden bent met de aanpak of werkwijze van de logopedist. Bespreek dit meteen met de behandelend logopedist of leg het probleem schriftelijk voor aan de praktijkhouder (Ronald Verbeek). Komen we er samen niet uit, dan kunt u gebruik maken van het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten of de Landelijke Klachtencommisie Logopedie in de Eerstelijn. Informatie hierover vindt u in de wachtruimte van de behandellocatie en op de website van onze praktijk.

Mochten er andere klachten zijn over bijvoorbeeld de wachtruimte of andere cliënten in de praktijk dan kunt u dit ook aangeven bij de behandelend logopedist.

Deze behandelovereenkomst wordt mondeling met u overeengekomen en in het dossier als notitie vastgelegd.

Meer informatie vindt u op de pagina klachtenregeling.

Behandelingen

Stotter­behandeling van jonge kinderen tot 6 jaar

Effective behandeling van stotteren

Stotter­behandeling kinderen van 6-12 jaar

Effectieve behandeling van stotteren en een beetje meer

Oefengroepen en groepstherapie(ën) en voor stotteren

Effective behandeling van stotteren

Laatste berichten